Current members

Undergraduates


Masato Kazama

Hirofumi Katsuyama

Ippei Kobayashi

Mika Saotome

Ikumi Takeshita

Yosuke Tsuda

Soichiro Yoshida

The Kagawa Lab

at Meisei University